Everything about Git

 • Git là gì?
  Git là gì? Khi lập trình, sẽ có lúc bạn lỡ tay xoá một đoạn code vì nghĩ rằng đoạn code đó không phù hợp nữa, nhưng sau đó lại phát hiện là đoạn code đó bạn vẫn cần dùng. Bạn nghĩ mình có thể nhớ lại chính xác  những gì mình đã viết không? […]
 • Command Line Cơ bản trong git
  Git clone Git clone cho phép clone một Remote repo về máy tính của bạn. git clone remoterepo Ví dụ git clone https://github.com/laravel/laravel Git Fetch git fetch // hoặc git fetch origin master ## master là tên nhánh bạn muốn fetch Trường hợp đầu tiên, git sẽ download tất cả các nhánh từ RemoteRepo về […]
 • Oh My ZSH
  Oh-my-zsh hiểu đơn giản là một framework giúp bạn quản lý các thiết lập của zsh một cách dễ dàng.  Để dễ hình dung hơn, các bạn có thể nghĩ về Terminal mặc định giống như là Notepad++, còn Oh My ZSH là các editor như là PHPStorm, Visual Code. Cài Đặt Oh My ZSH […]
 • Git Nâng Cao
  Clean Commit trong Git
About Me

Hi, I’m Lillie. Previously a magazine editor, I became a full-time mother and freelance writer in 2017. I spend most of my time with my kids and husband over at The Brown Bear Family but this blog is for my love of food and sharing my favorites with you!

Subscribe to My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.