Categories
Bash Script Git

Oh My ZSH

Oh-my-zsh hiểu đơn giản là một framework giúp bạn quản lý các thiết lập của zsh một cách dễ dàng. 

Để dễ hình dung hơn, các bạn có thể nghĩ về Terminal mặc định giống như là Notepad++, còn Oh My ZSH là các editor như là PHPStorm, Visual Code.

Cài Đặt Oh My ZSH

Để cài đặt Oh My ZSH, các bạn vui lòng làm theo hướng dẫn tại trang chủ https://ohmyz.sh/

Các extensions nên có cho Oh My ZSH

  1. zsh-autosuggestions
  2. zsh-syntax-highlighting
  3. zsh-completions

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s