Categories
Git

Command Line Cơ bản trong git

Git clone

Git clone cho phép clone một Remote repo về máy tính của bạn.

git clone remoterepo

Ví dụ

git clone https://github.com/laravel/laravel

Git Fetch

git fetch 

// hoặc

git fetch origin master ## master là tên nhánh bạn muốn fetch

Trường hợp đầu tiên, git sẽ download tất cả các nhánh từ RemoteRepo về LocalRepo.

Trường hợp thứ 2, git sẽ download duy nhất nhánh đó từ RemoteRepo về LocalRepo. Có thể hiểu như sau.

Git Pull

git pull 

Tương tự như git fetch, git pull sẽ download tất cả branch mới từ remote repo về local repo và. Nhưng, nó sẽ tự động merge code tại từ localrepo về nhánh hiện tại.

Xem video dưới đây để hiểu về Git Fetch và Git Pull:

Git checkout

Để tạo 1 nhánh mới:

git checkout -b ten_nhanh_moi 

// hoặc

git checkout -b ten_nhanh_moi master
  1. Khi bạn đang ở nhánh master (working_directory là master) thì git sẽ tạo một nhánh là ten_nhanh_moi và code được copy từ master.
  2. Khi bạn đang ở nhánh khác nhánh master (ví dụ dev) nhưng bạn muốn tạo 1 nhánh mới copy code từ nhánh master thì bạn cần chỉ rõ tên nhánh copy là master.

Để chuyển đổi làm việc từ nhánh này sang nhánh khác:

git checkout ten_nhanh_moi

Git add

git add . // để add tất cả
git add file1.php file2.php folder1 // chỉ rõ files, folders cần add

Git add sẽ add code vào Staging area

Git Commit

git commit -m "Comment o day"

Git commit sẽ đẩy code đã được add trước đó lên LocalRepo

Git Status

git status

Kiểm tra trạng thái các files, folders. Nếu files, folders đã được chạy git add nhưng chưa commit, sẽ có màu xanh. Files, folders chưa được add sẽ có màu đỏ.

Git Remote

git remote -v // Kiểm tra remote repo url
git remote add origin https://remote-repourl // add remote repo url 
git remote set-url origin new.git.url/here // change repo url

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s