Categories
Jira

Jira – Smart Commit

Tạo Backlog

Bước 1: Vào Project -> Backlog -> Tạo các issue tại đây (Issue có thể là 1 Story, Task hoặc Bug):

Bước 2: Tạo Sub task và gán cho 1 developer (1 subtask là những tính năng nhỏ, thường mất KHÔNG QUÁ 1 ngày)

 Tạo sub-task

Gán cho dev (assign)

Bước 3: Tạo Sprint

Một sprint nên hoàn thành trong khoảng thời gian KHÔNG QUÁ 1 tuần

Click vào 3 chấm … để đổi tên sprint

Sau khi lên kế hoạch cho 1 sprint, bấm Start sprint

Tạo Nhánh:

Tạo nhánh cho User Story

Bắt đầu làm việc với một Story, Developer checkout ra 1 nhánh riêng. Quy tắc đặt tên nhánh:

feature/[branchid]-[userstory]

User Story sử dụng chữ thường, viết không giấu và thay khoảng trắng bằng kí tự –

Ví dụ:

User Story Login Register có ID là TP-1.

Vậy tên nhánh là feature/TP-1-login-register

git checkout -b feature/TP-1-login-register

Sau đó chạy lệnh git push để tạo 1 nhánh tương tự lên github

git push

Ngay sau khi nhánh được tạo, UserStory sẽ chuyển tự trạng thái Open -> Todo.

Tạo nhánh cho Subtask

Tiếp theo, sẽ làm việc trên tính năng Facebook Login.

Quy tắt đặt tên tương tự như trên, nhưng vì đây là sub-task của user story Login Register, nên nháy này phải được tạo từ feature/TP-1-login-register

git checkout -b feature/TP-3-facebook-login feature/TP-1-login-register
Tên subtask và ID
Sơ đồ nhánh

Tương tự, chạy lệnh:

git push

Ngay sau khi nhánh được tạo trên github, Jira sẽ tự động move Subtask từ Open sang Todo

Smart Commit

Lúc này, Developer bắt đầu làm việc trên tính năng này. Sau khi hoàn thành công việc, Developer sẽ chạy lệnh git add để add file vào Staging area (Khu vực chờ của git).

Và commit code lên Git local repo. Cấu trúc commit như sau:

git commit -m '[ISSUE_KEY] #[status] Something there'

Issue Key chính là key của SubTask: TP-94.

Status là trạng thái tiếp theo trong WorkFlow, ở đây là In Progress. Chúng ta thay chữ hoa bằng chữ thường và khoảng trắng bằng dấu –

Trạng Thái
git commit -m 'TP-94 #in-progress Added Twitter Login'

Cuối cùng, chạy lệnh git push để đẩy code lên remote repo

git push

Pull request và Review Code

Cuối cùng là khâu kiểm tra code và merge code. Khi Developer hoàn thành xong chức năng, Developer sẽ tạo 1 pull request (Lưu ý, cần pull vào UserStory, không phải Master. Chỉ pull vào master từ UserStory khi toàn bộ UserStory đã hoàn thành)

Ngay sau khi Pull request được tạo ra, Subtask sẽ được move vào bảng Completed.

Project Manage sẽ kéo subtask từ bảng Completed sang bảng In Review (Chỉ PM có thể làm điều này, Dev không thể). Có 2 trường hợp:

  1. Code được chấp nhận, pull request sẽ được merge -> Subtask tự động được move vào ông Done
  2. Code bị từ code, PM sẽ Close Pull request -> Subtask được move trở lại bảng In Progress -> Dev sẽ fix lại bug -> Tạo lại Pull Request -> PM sẽ Review lại và Merge code nếu hoàn thành

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s